મહામંથન / વીજળી-પાણી-ખાતરના ભાવ 'અદ્ધર' ખેડૂતો કેવી રીતે થાય 'સદ્ધર' ?

વીજળી-પાણી-ખાતરના ભાવ 'અદ્ધર' ખેડૂતો કેવી રીતે થાય 'સદ્ધર' ?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ