બેઠક બોલે છે / લોકસભા ચૂંટણી: શું છે આણંદની જનતાનો મુડ?

આણંદ એટલે આંદોલનોની ભૂમિ. લોખંડી પુરુષની જન્મભૂમિ. ઐતિહાસિક ખંભાતનો અખાત ધરાવતી ભૂમિ. લોખંડી પુરુષની આ ભૂમિના રાજકીય સમિકરણો પણ ઘણા પેચિદા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ