મહત્વની વાત / તાંબાના વાસણમાં ભૂલથી પણ ન પીતા આ ડ્રિંક, તરત બની જાય છે ઝેર પછી...

Do not have these drink in copper vessel

જૂના જમાનાથી કહેવામાં આવ્યું છે કે તાંબાના વાસણમાં પાણી રાખીને પીવાથી શરીરને ફાયદો થાય છે પરંતુ કેટલીક વસ્તુઓ તાંબાના વાસણમાં રહે તો ઝેર થઇ જાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ