ના હોય / સાવધાન : સેવિંગ અકાઉન્ટનો ઉપયોગ નથી કરતા તો તરત કરાવી લેજો બંધ નહી તો...

Caution: If you do not use a savings account, get it done immediately

એકથી વધારે બેઁકમાં તમારુ સેવિંગ અકાઉન્ટ છે  અને તેનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યાં તો તેને બંધ કરાવી દેવુ ખુબ જરૂરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ