પ્રેરણા / `પોઝિટિવ વિચારો કોરોનાને નેગેટિવ કરશે' 100 વર્ષના દેવી બાએ હોમ આઈસોલેટ થઈ કોરોનાને મહાત આપી

100 years deviben chopra home isolate and now corona  negative

શતાયુ દેવીબાએ કોરોનાને હંફાવી ને કહે છે કે, ‘તમારા મનમાં રહેલા પોઝિટિવ વિચારો જ તમને કોરના નેગેટિવમાં વિજય અપાવશે'. અમદાવાદ શાહીબાગના દેવીબેને ચોપરા 100 વર્ષના છે અને તેમનો કોરોના પોઝિટિવ નોંધાયો હતો. તો બા એ પણ ચોટલો બાંધીને કોરોનાને ભગાડવાનું નક્કી કર્યુ અને તે એમાં સફળ થયા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ