મહામંથન / UPSCમાં 17 ગુજરાતીઓની સફળતાની ગુરુચાવી શું? દરેક વિદ્યાર્થીએ આ બોધપાઠ લેવા જેવો, અઘરા માપદંડ બનશે આસાન

What is the success of 17 Gujaratis in UPSC? As every student takes this lesson, tough criteria will become easy

ગત રોજ જાહેર થયેલ UPSCની પરીક્ષામાં ટોચના 1 હજાર રેન્કમાં ગુજરાતનાં 16 વિદ્યાર્થીઓ છે. UPSCની પરીક્ષામાં 17 ગુજરાતીઓની સફળતાનો મંત્ર શું છે? તેમજ UPSCમાં ગુજરાતીઓ વધુને વધુ સફળ થાય તે માટે શું થઈ શકે?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ