સમસ્યા / મહેસાણા જિલ્લાનું ગામ આજે પણ જીવે છે 18મી સદીમાં, નથી જોયો વિકાસ

The village of Mehsana district is still alive in the 18th century

વિકાસની વાતો વચ્ચે  રાજ્યના અનેક ગામોમાં અભાવનો વલોપાત સંભળાઈ રહ્યો છે. રાજ્યના અનેક ગામો આઝાદીના સિત્તેરમાં વર્ષમાં પહોંચ્યા છે પરંતુ  વિકાસ જાણેકે તેમનાથી દૂર ભાગી રહ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ