તમારા કામનું / Vastu: રૂમ ફ્રેશનરની જગ્યાએ ઘરમાં રાખી દો ચીજ, પછી જુઓ શું થાય છે ફાયદો...

Vastu: Keep things at home instead of room freshener, then see what happens.

જામાં સુગંધિત અગરબતીનો ઉપયોગ કરે છે પણ પહેલાના જમાનામાં લોકો કપૂરનો ઉપયોગ કરતા. કપૂર મનને શાંત રાખવામાં ઘણું મદદ કરે છે. તમે તેનો એર ફ્રેશનર તરીકે ઉપયોગ બીજી રીતે પણ કરી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ