શોધ / નાસા બનાવી રહ્યું છે ઇલેક્ટ્રિક વિમાન, જે નહીં કરે ગ્રીન હાઉસ ગેસનું ઉત્સર્જન

Nasa is designing the first ever all electric airliner which will produce no greenhouse gas emissions

નાસા એવા ઇલેક્ટ્રિક વિમાનને વિકસિત કરવાની સંભાવનાઓ શોધી રહ્યું છે. જે ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જનનું ઉત્પાદન કરતા ન હોય. આ રિસર્ચ માટે નાસા ફન્ડિંગ કરશે.  ઇલિનોઇસ યૂનિવર્સિટીમાં વૈજ્ઞાનિકોના નેતૃત્વમાં આ પરિયોજના બનાવવામાં આવી રહી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ