તમારા કામનું / કાન સાફ કરવાની સાચી રીત જાણી લો: નહીં તો કાનનો પડદો તૂટી શકે

how to clean ear wax, things to keep in mind

કાનમાં મેલ આવે છે ક્યાંથી? શું તમે તમારા કાનનાં મેલને યોગ્ય રીતે સાફ કરો છો? શું કાનનાં મેલનાં કારણે સાંભળવામાં તકલીફ પડે છે? આવા તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ તમને આજે મળશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ