કામની વાત / તમને પણ થઈ રહી છે PF એકાઉન્ટને લઈને તકલીફ, આ છે ફરિયાદ કરવાની સરળ પ્રોસેસ

Got EPF Account related problem here know simple steps how to file complaint online

EPFOની વેબસાઈટ EPF Grievance Management System છે. જ્યાં EPF ધારક પોતાની ફરિયાદ કરી શકે છે. EPF કાઢવાથી લઈને ખાતાના ટ્રાન્સફર, કેવાયસીની સાથે જોડાયેલી ફરિયાદોને આ વેબસાઈટની મદદથી નોંધાવી શકાય છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ