પ્રમાણપત્ર / ગુજરાતીઓ માટે ગૌરવશાળી ઘટના, વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશને દ્વારકા મંદિરને આ સ્થળની આપી ઉપમા

Dwarka Temple awarded World Amazing Place Certificate by World Talent Organization New Jersey

‘વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ન્યુ જર્સી દ્વારા દ્વારકા મંદિરને "વર્લ્ડ અમેઝીંગ પ્લેસ" તરીકેનું પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ