તમારા કામનું / Gmail પર સરળતાથી કોઈ પણ ઈ-મેઈલ આઈડીને કરી શકો છો Block, જાણો સિમ્પલ સ્ટેપ ટૂ સ્ટેપ પ્રોસેસ

You can block anyones email ID on Gmail know step to step process

જો તમને એવા ઈમેઈલ મળી રહ્યા છે જે તમે તમારા Gmail ઇનબોક્સમાં જોવા નથી માંગતા, તો તમે મોકલનારને બ્લોક કરી શકો છો. જાણો તેના માટે સ્ટેપ ટૂ સ્ટેપ પ્રોસેસ. 

Loading...