ના હોય! / ગુસ્સે થયેલી મહિલા પાડોશીની બે આંગળી કાપ્યા બાદ તેને ખાઇ ગઇ કહ્યું, 'તે મારા ઘર પર કાળોજાદુ કરે છે'

women Two fingers chewed through the teeth and ate

પહેલો સગો તે પાડોશી આ કહેવત વર્ષોથી આપણે સાંભળતા આવીએ છીએ પરંતુ પાડોશી જ ભક્ષક બની જાય તો શું કરવાનું?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ