ટેક્સ સેવિંગ / પૈસા ઈન્વેસ્ટ કરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાને જરૂરી, મહિલાઓ ખાસ ચેતે

Women should keep these things in mind while saving tax investing money

મહિલાઓ હવે મોટી મોટી કંપનીઓમાં ઉઁચી પોસ્ટ પર પણ જોવા મળે છે પરંતુ હજુ પણ મહિલાઓમાં પુરૂષોની સરખામણીમા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સંબંધીત લિટરેસી નથી આવી.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ