પરંપરાગત / Winter Special : 58 વસ્તુઓથી બને છે જામનગરનો પ્રખ્યાત ઘૂટો, જાણો રીત અને બનાવો તમે પણ

winter special Ghuto Famous Gujarati dish recipe

58 વસ્તુઓ ભેગી કરી ચાર કલાકની પ્રોસેસ બાદ બનતો જામનગરનો સ્પેશ્યલ ઘૂટો ચાખ્યો છે? ના તો બનાવવા તૈયાર થઈ જાઓ. આ રહી રીત.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ