જનમત એક્સપ્રેસ / બોટાદમાં મતદારોના મતે કોણ છે જીતના હકદાર? લોકોના મનની જાણી આ પક્ષના ઊડી જશે હોશ

Who do voters think deserves to win in Botad

વીટીવીની જનમત એક્સપ્રેસ સૌરાષ્ટ્રના પ્રવેશદ્વાર તરીકે ઓળખાતા બોટાદ જિલ્લામાં લોકોનો જનમત જાણ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ