રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી / ભાજપ અને સંઘ પાસે રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર માટે બહુ ઓછા મજબૂત વિકલ્પ! મહિલા હોઈ શકે છે નવા રાષ્ટ્રપતિ

Who could be the next President of India 2022 ?

ભાજપ અને સંઘ પાસે રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર માટે બહુ ઓછા મજબૂત વિકલ્પ છે. એવું પણ કહેવાય છે કે મોદીની ભાવિ યોજના એક મહિલા રાષ્ટ્રપતિ પસંદ કરવાની છે અને તે પણ દક્ષિણ ભારતનાં રાજ્યોમાંથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ