ટેક્નોલોજી / વૉટ્સઍપમાં આવશે નવા 4 ફીચર્સ, જે ઍપના રંગરૂપ બદલી નાંખશે

WhatsApp will have 4 new features

વૉટ્સઍપમાં નવા ફીચર સતત આવી રહ્યાં છે અને હવે નવા 4 ફીચર આવશે તે વૉટ્સઍપના રંગરૂપ જ બદલી નાંખશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ