તમને ખબર છે? / વિદેશમાં જઈને પાસપોર્ટ ખોવાઈ જાય તો શું કરશો? આ માહિતી તમારે જાણવી ખૂબ જરૂરી

what will be happen when you lose you passport in other countries then how will u come india know more

જ્યારે પણ વિદેશ જાઓ ત્યારે સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ તમારો પાસપોર્ટ છે. જાણો જો વિદેશ જઈને પાસપોર્ટ ખોવાઈ જાય તો તમે ભારત કેવી રીતે પરત ફરશો? 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ