તમારા કામનું / ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ લેતા પહેલા આ વાતનું ધ્યાન રાખો, નહી તો ફાયદાને બદલે થશે નુકસાન

What to look out for before taking out term life insurance

વીમા કવચ હોવુ અનિવાર્ય છે પરંતુ ઇન્સ્યોરન્સ લેતા પહેલા કેટલીક વાતો ધ્યાને રાખવી આવશ્યક છે નહી તો નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવી શકે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ