વેક્સિનેશન / 18 થી 44 વર્ષ સુધી રજિસ્ટ્રેશન વગરના લોકોએ વેક્સિન લેવા માટે શું કરવું જોઈએ?

What should unregistered people between the ages of 18 and 44 do to get the corona vaccine?

પ્રાઈવેટ વેક્સિનેશન સેન્ટરો પર વોક ઈન વેક્સિનેશનની સુવિધા હજુ ઉપદબ્ધ નથી,પ્રાઈવેટ સેન્ટર પર શેડ્યુલ પ્રમાણે જ ઓનલાઈન સ્લોટ બુક કરાવી વેક્સિન લેવી પડશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ