તમારા કામનું / ફિક્સ કે ફ્લોટિંગ : હોમ લોનમાં કયો વ્યાજ દર રાખવો બેસ્ટ?

What is the best interest rate on a home loan?

હંમેશા આપણે એજ વસ્તુને લઇને કન્ફ્યુઝ થઇ જઇએ છીએ, ફિક્સ ઇન્ટ્રસ્ટ લોન કે ફ્લોટિંગ ઇન્ટ્રસ્ટ લોન ? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ