તમારા કામનું / બેંક ડૂબી જાય કે નાદાર જાહેર થાય તો આ સ્થિતિમાં તમારા પૈસાનું શું થશે? જાણો શું કહે છે નિયમ

What happens to your money if the bank collapses or declares bankruptcy? Find out what the rule says

જો તેમની બેંક ડૂબી જાય કે નાદાર જાહેર થાય તો આ સ્થિતિમાં તમારા પૈસાનું શું થશે? આજો તમારા મનમાં પણ આ વિચાર આવ્યો છે તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ