તમારા કામનું / મોદી સરકારે મિડલ ક્લાસને શું આપ્યું? જુઓ બજેટમાં તમારા માટે શું?

What did the Modi government give to the middle class? See what's for you on a budget?

કેન્દ્રીય બજેટ 2023માં ઘણી મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે જેમાંથી આ જાહેરાતો સામાન્ય લોકો એટલે કે મિડલ ક્લાસ લોકોને સીધો ફાયદો કરાવશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ