અનોખો રાષ્ટ્રપ્રેમ  / ગુજરાતના આ ગામની ભીતો ગાય છે આઝાદીની ગાથા, 75 વર્ષથી જીવની જેમ થાય છે તેનું જતન

Walls of Bhadran village dedicated to the nation preservation of wall slogans in the village for 75 years

આણંદ જિલ્લાનું ભાદરણ ગામ આઝાદી સમયે દીવાલ પર લખાયેલા સૂત્રો આજે પણ અકબંધ રાખીને ઇતિહાસને પોતાની શેરીઓમાં જીવંત રાખીને બેઠું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ