જરૂરી વાત / વિટામીન Dની ઉણપથી હાથ-પગની આંગળીઓમાં જોવા મળે છે આ સંકેત, સમય રહેતા થઈ જજો સાવધાન નહીં તો...

vitamin D Deficiency symptoms visible on fingers of hand and toes

Vitamin D Deficiency Symptoms: Vitamin Dની ઉણપના કારણે ખાલી ચડવી અને અન્ય સમસ્યાઓ સાથે જોડાયેલી હોઈ શકે છે. Vitamin Dની ઉણપ હોવાથી હાથ અને પગ પર તેના સંકેત જોવા મળે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ