કામની વાત / VIDEO: ચોરથી લઈને હેકર સુધી... કોઈ નહીં કરી શકે તમારા SIM Cardનો મિસયુઝ

VIDEO: From thieves to hackers no one can misuse your SIM card

સીમ કાર્ડથી પણ તમારી સાથે ફ્રોડ થઈ શકે છે, આ ટ્રિકની મદદથી જો તમે ફોનમાં એક સેટિંગ કરી લેશો તો જ્યારે ફોન ચોરાઇ અથવા ખોવાઈ જશેને તો સીમ કાર્ડ આપમેળે જ લોક થઈ જશે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ