અકસ્માત / વંદે ભારત ટ્રેનને ફરી નડ્યો અકસ્માત, વાપી અને સંજાણ વચ્ચે ટ્રેનને થોડો સમય થોભાવી પડી, જુઓ

Vande Bharat train derails again, train halted for some time between Vapi and Sanjan, see

વંદે ભારત ટ્રેનની ફરી અકસ્માત નડ્યો છે. ત્યારે ટ્રેનને વાપી અને સંજણ વચ્ચે અકસ્માત નડતા મુંબઈ તરફ જતી ટ્રેનને થોભાવી દેવામાં આવી હતી.

Loading...