સિદ્ધિ / વડોદરાના ટેટૂ આર્ટિસ્ટનો ગિનિસ બૂક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ: 91 કલાક સુધી બનાવ્યા 64 લોકોનાં શરીર પર બનાવ્યા 74 ટેટૂ, કારીગરી કમાલની

Vadodara Tattoo Artist's Guinness Book of World Records: 91 Hours 74 Tattoos on 64 People, Amazing Workmanship

આજનાં સમયમાં ટેટૂ હાથ પગ કે શરીરનાં કોઇપણ ભાગ પર ચીતરાવવાં કંઇ મોટી વાત નથી. મોટી વાત એ છે કે કોઇ આર્ટિસ્ટ સતત 91 કલાક સુધી ટેટૂ બનાવ્યા. અને ગિનિસ બૂક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ