ઉત્તરાખંડ / 17 દિવસ પછી ટનલમાં કેવી રીતે હેલ્થી રહી શક્યા 41 મજૂરો? અંદર પડેલી એક ચીજ સુવાના કામમાં લાગી

Uttarkashi Tunnel Rescue Update: How Trapped Workers Spent Their 16 Days in Tunnel

ઉત્તરકાશીની ટનલમાં ફસાયેલા 41 મજૂરો 17 દિવસ પછી પણ કેવી રીતે તંદુરસ્ત રહી શક્યાં તે ખરેખર અચરજ પમાડે તેવું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ