સ્વાસ્થ્ય / ROનો ઉપયોગ સમજો છો એટલો સેફ નથી!

Use RO water purifier wisely just assuming the criteria of TDS is not right

પીવાના પાણીને સ્વચ્છ કરવા માટે RO વોટર પ્યુરીફાયરની જરુર હોય કે ન હોય, તેનું ચલણ ઝડપથી વધી રહ્યુ છે. ક્યારેક દેખાદેખીમાં પણ આમ બને છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ