તમારા કામનું / UPI ડેઇલી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ થઈ ઓછી, એક દિવસમાં અમુક સંખ્યાથી વધુ વખત પૈસા નહીં કરી શકો ટ્રાન્સફર

UPI daily transaction limit reduced, cannot transfer money more than a certain number of times in a day

NPCI માર્ગદર્શિકા દ્વારા દૈનિક UPI ટ્રાન્ઝેક્શનની સાથે જ UPI ટ્રાન્સફરની સંખ્યા પણ મર્યાદિત કરવામાં આવી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ