વરસાદ / ગુજરાતમાં આકાશમાંથી ખેડૂતોની બરબાદી (કમોસમી વરસાદ) વરસી: ઘઉ અને ચણાના પાકનું સત્યાનાશ

unseasonal rain in Gujarat December 2019

ગુજરાતના ખેડૂતોને આ વર્ષે વરસાદનું ગ્રહણ લાગ્યુ છે હાલ ઠંડી પડે તો ઘઉં સારા થાય અને ચણા પણ જોર પાકે પણ તેની સાથે વરસી રહ્લો વરસાદ ખેડૂતોની બરબાદી લાવી રહ્યો છે. કમોસમમી વરસાદે ખેડૂતોની કમર જ ભાંગી નાંખી છે. ઠાર પડે તો  ઘઉં અને ચણાનો પાક સારો થાય પણ વરસાદ તો ખેડૂતોને માથે કાળ બનીને બેઠો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ