બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

1:00 વાગ્યા સુધીમાં

29 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: સૌથી વધુ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 33% મતદાન. સૌથી ઓછુ મહિસાગર,વડોદરા, અમદાવાદ જિલ્લામાં 27% મતદાન

પાક જમીનદોસ્ત / ખેડૂતોને તો કુદરતે પણ માર્યા.! ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદથી મકાઈ અને ડાંગરનો સોથ વળી ગયો, સહાયની માંગ

Unseasonal rain in Gujarat damages the crops of farmers, know the rain forecast of the Meteorological Department

રાજ્યમાં ગઈકાલે અને આજે પડેલા કમોસમી વરસાદથી અનેક ઠેકાણે ઊભા પાકનો સત્યાનાશ થઈ ગયો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ