બજેટ 2020 / નવા ઈન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ મૂંઝવણ છે, આ રહ્યા બધા જ જવાબો સમજો એક ક્લિક પર

union budget 2020 income tax proposals exemptions most confusing points and solution

સામાન્ય બજેટ રજૂ થયા બાદ આ વખતે સૌથી વધારે ભ્રમ ટેક્સ પ્રસ્તાવોને લઇને છે. હજુ પણ આ વિશે ઘણી મૂંઝવણ છે કે નવા ટેક્સ સ્લેબ પસંદ કરવા વધુ યોગ્ય છે કે જુના? શું હવે ડિડક્શનનો લાભ મળશે કે નહીં ? જો નવી સિસ્ટમ અપનાવવામાં આવે છે તો શું જુની અપનાવી શકીએ કે નહીં. અહીં એવા 5 પ્રશ્નો છે જેના ભ્રમ દૂર કરી રહ્યા છીએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ