વીજ સં'કટ' / સૌરાષ્ટ્રમાં સબસલામતના દાવા વચ્ચે વીજકાપ, ખેડૂતો અકડાયા કહ્યું ઉદ્યોગોને પુરતી વીજળી તો જગતના તાતને કેમ નહી?

Trouble to farmers due to power cut in Saurashtra and North Gujarat

ઉદ્યોગોમાં કોઈ કાપ નહીં અને ખેડૂતો માટે અડઘી રાતે લોડ સેટિંગના નામે લદાય છે વીજકાપ: આતો PGVCL અને UGVCL કેવી વ્યવસ્થા?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ