માર્ગ અને મકાન વિભાગ / ગુજરાતના વધુ એક વિભાગના 18 અધિકારીઓની એકસાથે બદલી અને બઢતીના કરાયા આદેશ

Transfer of officers of Gujarat Roads and Buildings Department

ગુજરાત સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગના 18 ક્લાસ-2 કાર્યપાલક ઈજનેરોને ક્લાસ-1 તરીકે હંગામી ધોરણે બઢતી અપાઈ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ