પરંપરા / વરસાદનો વરતારોઃ રાજકોટના જેતલસરમાં 4 માટલી, 4 મહિના અને 4 ધરતીપુત્રોની મદદથી વરસાદની આગાહી

Tradition regarding rain forecast in Jetalsar village of Jetpur, Rajkot

રાજકોટના જેતલસર ગામમાં સવારે રક્ષાબંધનના દિવસે બપોર બાદ અહીં ગામ લોકોને ભેગા કરવામાં આવે છે. જેમાં પ્રથમ તો 4 ઘડા એટલે કે નાની માટલીના આધારે વરસાદનો વરતારો કાઢવામાં આવે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ