રંગીલો પ્રોજેક્ટ / બાળકોનું 'મનોરંજન' મળશે ભાડે: રાજકોટમાં રમકડાની લાઈબ્રેરી, માત્ર માસિક 20 રૂપિયાના ભાડામાં મળશે રમકડું

Toy Library in Rajkot: Toys for 14 year olds will be available from LKG, Monthly toy rent of Rs 20

જો તમારા બાળક મામાના ઘરે વેકેશન કરવા ગયું હોય અને મામાનું ઘર રાજકોટ હોય તો બાળકોને રમકડા લઈને જવાની જરૂર નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ