ઉપાય / તમને પણ વારંવાર નસ પર નસ ચઢતી હોય તો આ ટિપ્સ અપાવશે દુખાવામાં રાહત

tips to cure varicose veins problem

રાત્રે સાથે પાણીની બોટલ લઇને સુવાની ટેવ પાડો. જો રાત્રે ઉંઘમાં નસ પર નસ ચઢી જાય તો ઉઠીને પાણી પી લો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ