શિક્ષણ વિભાગ / ગુજરાતમાં RTE હેઠળ ફોર્મ ભરવાનો સમય પૂર્ણ, આ કારણે હજારો વિદ્યાર્થીઓ ન ભરી શક્યા ફોર્મ

Time to fill up the form under RTE in Gujarat is complete

અમદાવાદ શહેરમાં RTE હેઠળ 30 હજારથી વધુ ફોર્મ ભરાયા, કોરોનાને કારણે RTE હેઠળ ફોર્મ ભરનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ