રેકોર્ડ / એક વર્ષ અંતરીક્ષમાં રહ્યા બાદ પાછા આવ્યા ત્રણ એસ્ટ્રોનોટ: નાસાએ 180 દિવસ માટે જ મોકલ્યા હતા પણ 'ભંગાર'થી ટક્કરના કારણે એક વર્ષ રહેવું પડ્યું 

Three astronauts returned after a year in space, nasa astronaut frank rubio returns from record setting mission in spac

NASA Astronaut News: રુબિયો અવકાશમાં સૌથી વધુ સમય સુધી સેવા આપનાર અમેરિકન અવકાશયાત્રી બની ગયા, 11 સપ્ટેમ્બરે આ રેકોર્ડ બનાવ્યો, 371 દિવસ સુધી અવકાશમાં રહ્યા અવકાશયાત્રી ફ્રેન્ક રુબિયો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ