મહામારી / ખાસ આગ્રહ ! સ્થાનિક મહામારીમાં પણ આ કામ ન છોડતા, ભારતીય નિષ્ણાંતોની લોકોને સોનેરી સલાહ

This work has to be done even in local epidemics, great advice from Indian experts to the people

ભારતમાં નિષ્ણાંતોએ એવું જણાવ્યું છે કે દેશમાં ભલે કોરોના હવે સ્થાનિક મહામારીમાં આવ્યો પરંતુ આપણે દાયકા સુધી માસ્ક પહેરી રાખવું પડશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ