શિક્ષણ / મહેસાણામાં ઓન લાઈન શિક્ષણ આ રીતે પડ્યું મોંધુ, સરકારી શાળાના 2200 બાળકો 'ચશ્માગ્રસ્ત'

This is how online education in Mehsana became expensive, 2200 government school children 'spectacled'

રાજ્યમાં સતત બીજું વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે ઓન લાઈન શિક્ષણને. ત્યારે ઓન લાઈન અભ્યાસની  આડ અસર જોવા મળી છે. પરિણામે મહેસાણા જિલ્લામાં 2200 વિદ્યાર્થીઓને ચશ્માં આવ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ