સમૃદ્ધ / આને કમાલ કરી કહેવાય..કાલોલના ખેડૂતો 35 વર્ષથી કરે છે આ ઉપજાઉ ખેતી, રળે છે લાખો રૂપિયાનો નફો, ખર્ચ સાથે મહેનત પણ ઓછી

This is called Kamal Kari. Farmers of Kalol have

ખેડૂતો હવે સમૃદ્ધ ખેતી પાછળ વળ્યા છે જેને લઈને કેટલાક ખેડૂતો દમદાર થઈ ગયા છે એવા જ કામની આસપાસ રહેતા ખેડૂતો આજે સારો ઉપજાવ કરીને આગળ વધી રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ