પર્યટકો / પાવાગઢની તળેટીથી લઈ ડુંગરની ટોચ સુધી માનવ મહેરામણ, યાત્રાધામ ખાતે ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું

There is no place to set foot in Pavagadh, on the auspicious occasion of Diwali

પાવાગઢની તળેટીથી લઈ ડુંગરની ટોચ સુધી માનવ મહેરામણ, યાત્રાધામ ખાતે ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ