ગજબ / અહીં પથ્થર જાતે જ બદલે છે પોતાનો આકાર, જોઇને આંખો પર વિશ્વાસ નહી થાય

 the stones themselves are changing shape in romania

ઉંમર વધવાની સાથે માણસોના ચહેરા અને આકાર પણ બદલાઇ જાય છે. શું પથ્થરો સાથે પણ એવું થતું હશે? એક ગામમાં પથ્થરો પણ આકાર બદલે છે અને તેમાં જીવ છે તેવું માને છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ