શિક્ષણ / સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં તમામ વિદ્યાર્થીને વેક્સિન આપી સુરક્ષિત કરવાનો પ્લાન

The plan is to vaccinate and protect all students by the end of September

આગામી ૨ સપ્ટેમ્બરથી અમદાવાદમાં ધોરણ-૬થી ૮ના વર્ગ શરૂ થવાના છે વેક્સિનેશન જ એકમાત્ર અસરકારક ઉપાય, સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં તમામ વિદ્યાર્થીને વેક્સિન 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ