તમારા કામનું / ખેડૂતોના સંકટ સમયે પરિવારને મળે છે મોટી મદદ, જાણો ગુજરાત સરકારની યોજના

The Gujarat government provides assistance to farmers in case of accidental death or disability Learn about this scheme

આ યોજના 100 % રાજ્ય સરકારના સહાયની યોજના છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ